Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur tussen enerzijds VICSS (pc hulp aan huis en kantoor) en anderzijds haar opdrachtgevers, hierna te noemen de klant.

2.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door VICSS uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de klant blijven buiten beschouwing.

3.  Alle van VICSS uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Door enkele acceptatie door de klant komt derhalve geen overeenkomst tot stand.

4.  VICSS is eerst gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

5.  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

6.  De aansprakelijkheid van VICSS beperkt zich uitsluitend tot de gevallen waarin geen sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan VICSS bij het aangaan van de werkzaamheden geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van VICSS kan worden verlangd, in gebreke blijven van toeleveranciers daaronder inbegrepen.

7.  Ingeval van overmacht is VICSS gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel ontbinding van de overeenkomst te verlangen.

8.  VICSS is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers. Evenmin is VICSS aansprakelijk voor enigerlei bedrijfsschade, immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan, direct of indirect, noch voor schade ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. De klant vrijwaart VICSS tegen alle aanspraken ter zake welke derden geldend zouden kunnen maken. Voor enige andere schade dan bedoeld in bovenstaande alsmede ingeval rechtens zou worden vastgesteld dat VICSS ondanks het bepaalde in bovenstaande voor enig aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat de aansprakelijkheid van VICSS beperkt is tot het bedrag dat zij aan haar verzekering voor de betreffende schade in het geheel geen dekking verleent, tot de waarde van de door VICSS aan koper geleverde onderdelen en werkzaamheden.

 

Reparatie, wijziging, upgrading.

9.  Bij een reparatie, wijziging en/of upgrading wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijkosten, eventuele kosten van transport, de kosten van de eventuele gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de eventuele verpakkings- en verzendkosten alsmede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen, alles inclusief BTW. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.

10.  VICSS geeft voor afgifte van de computer(rand)apparatuur aan welke prijsopgave limieten hij voor het betreffende apparaat hanteert en wat de minimale reparatie-, uitbreidings- en/of upgradingkosten zijn. Tevens geeft hij aan wat de verwachte doorlooptijd is.

11.  Als bij onderzoek blijkt dat de prijs hoger zal zijn dan de prijsopgave limiet, dan wordt aan de klant een gratis prijsopgave verstrekt en wordt het computer(rand)apparatuur pas na verkregen toestemming van de klant voor die hogere prijs gerepareerd.

12.  De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijkosten. De computer-(rand)apparatuur wordt vervolgens aan de klant teruggeleverd.

13.  Indien VICSS niet in staat is het computer(rand)apparatuur binnen de opgegeven tijd te repareren kan de klant alsdan VICSS verzoeken tegen betaling van de tot dan gemaakte kosten de computer(rand)apparatuur per omgaande aan hem te retourneren.

14.  Voor een ter beschikking gesteld leentoestel zal een aparte tussen de klant en VICSS gesloten leenovereenkomst van kracht zijn.

15.  Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie en/of wijziging gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk computer(rand)apparatuur gebruikelijk is, ruilonderdelen. Op een aan de reparatie en/of wijziging voorafgaand verzoek van de klant stelt VICSS de vervangen onderdelen, ter beschikking van de klant.

16.  VICSS is aansprakelijk voor schade aan computer(rand)apparatuur ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door de klant aan VICSS tot aan de ter beschikkingstelling door VICSS aan de klant, een en ander voor zover deze schade ontstaan is door schuld van VICSS. Ingeval bij de afgifte en/of ter beschikkingstelling gebruik wordt gemaakt van een vervoerder dient een schade binnen 24 uur te worden gemeld. Transportschade in de vorm van vermissingen kan niet worden geaccepteerd ingeval bij aanmelding van de computer(rand)apparatuur niet duidelijk en correct alle gevraagde gegevens zijn opgegeven.

17.  Een reparatie, wijziging en/of upgrading zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de computer(rand)apparatuur daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

18.  Na de werkzaamheden ontvangt de klant een servicerapport met omschrijving van de verrichte werkzaamheden en eventueel vervangen onderdelen.

19.  VICSS geeft 3 maanden garantie op de door haar uitgevoerde reparatie, wijziging en/of upgrading. Deze garantietermijn staat vermeld op het servicerapport. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van datzelfde servicerapport. Op reparaties aan computer(rand)apparatuur met bliksem-, water- en/of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

20.  Bij opnieuw optreden binnen de garantietermijn van een storing met dezelfde oorzaak van de klacht worden geen kosten van arbeid en behandelingskosten berekend. Ingeval het vervangen onderdeel opnieuw defect is, wordt ook dat onderdeel kosteloos vervangen. De klant is indien van toepassing geen transport- en/of voorrijkosten verschuldigd.

21.  Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak als die bij het voorafgaande reparatie is geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Ingeval de klant aan heeft gegeven aanspraak te willen maken op garantie en de daarbij behorende bescheiden heeft aangeleverd zal vooraf een gratis prijsopgave worden verstrekt.

22.  Bij opnieuw optreden van een andere storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak wordt de reparatieopdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven.

23.  Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereed meldingen de klant gedurende een periode van negentig dagen heeft nagelaten het artikel op te halen, is VICSS gerechtigd dit artikel te verkopen c.q. te vernietigen. Alle met de reparatie, wijziging, upgrading en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door de klant moeten worden voldaan. Bij verkoop kan VICSS deze verkoopopbrengst onder aftrek van alle op de verkoop rustende kosten verrekenen met de reparatie, wijziging en/of upgradingkosten.

24.  VICSS hanteert prijsopgave limieten, tarieven en condities en dient deze duidelijk kenbaar te maken aan de klant alvorens tot reparatie wordt overgegaan.

 

Betaling.

25.  Op alle door VICSS in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling à contant, incasso (doorlopend), middels betaal automaat (Pin) of middels factuur (betaling binnen 7 dagen) alleen wanneer dit schriftelijk is overeengekomen. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie.

26.  De klant verklaart zich door acceptatie van deze voorwaarden bekend met het feit dat VICSS overgaat tot terug halen van het eigendom zolang volledige betaling nog niet is geschied.

27.  In geval van geen of niet tijdige betaling (7 dagen) volgt een herinnering. Ingeval betaling als dan gedurende 14 dagen uitblijft, zal VICSS aan de klant een aanmaning versturen waarin aanspraak wordt gemaakt op een rentevergoeding ad 2% per maand, alsmede een bedrag ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventueel verkoping ten bedrage van 30% van de hoofdsom, een en ander met een minimum van € 66,=. VICSS behoud zich het recht om afgenomen diensten te stoppen bij niet en/of niet tijdige betaling. Opnieuw opstarten van deze diensten kan alleen geschieden na betaling van de volledige openstaande kosten,  verhoogd met 2% rente en aansluitingskosten à € 175,= per afgenomen dienst.

28.  Indien ten tijde van het betaal moment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de alsdan oudste openstaande nota.

 

Reclames.

29.  Klachten betreffende uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na in ontvangstneming schriftelijk aangetekend en gemotiveerd bij VICSS te worden ingediend; in geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen 24 uur na in ontvangstneming.

 

Opmaak: Delfgauw 27 Juni 2004.
Herzien : Pijnacker 7 januari 2024.